Vedtægter for Slagelse Boldklub og Idrætsforening

1. Navn

Foreningens navn er Slagelse Boldklub & Idrætsforening (SBI)

2. Formål

Foreningen er stiftet 23. maj 1887 og har hjemsted i Slagelse Kommune og dens formål er at fremme interessen for at udvikle færdigheder i foreningens idrætsgrene.

3. Medlemmer

Foreningen optager aktive og passive medlemmer.

Foreningen kan nægte optagelse af medlemskab, hvis det vurderes at det på den ene eller anden måde vil være uhensigtsmæssigt eller skadeligt for foreningen.

Foreningen kan udelukke et medlem, hvis det vurderes at medlemskabet på den ene eller anden måde er uhensigtsmæssigt eller skadeligt for foreningen.

Indmeldelse i foreningen er bindende fra indmeldelsestidspunktet frem til næste kontingentopkrævning.

Udmeldelse skal ske til foreningens kontor mailadresse.

4. Kontingent

Kontingentet størrelse fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan indrømme medlemmer kontingentfrihed eller moderation i kontingentet.

Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt og begrundet, ændre kontingentstørrelsen i løbet af året.

Ved kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke restanten fra aktiv deltagelse i foreningen indtil restancen er betalt.

Betalt kontingent refunderes ikke uanset årsag.

5. Foreningens organisation  

Generalforsamlingen (øverste myndighed)

Bestyrelsen (næstøverste myndighed)

6. Regnskab

Regnskabsåret 1.januar til 31. december

7. Generalforsamlingen

Ordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til en kommende bestyrelse skal skriftligt meddele deres kandidatur til den siddende formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når vedtægtsmæssigt varsel er afgivet.

Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere på datoen for generalforsamlingen, samt opstillede kandidater til den kommende bestyrelse

Ingen kan vælges uden at være til stede eller have givet skriftlig tilsagn til formanden.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen stemmeberettigede fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt begærer herom.

Begæringen skal være ledsaget af et begrundet og motiveret dokument for begæringen, derudover skal de begærende medlemmers navn, adresse, årgang og mailadresse fremgå af dokumentet.

Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel og senest 8 dage efter begærings modtagelse.

9. Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af februar måned, vælges foreningens formand og herudover minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan bestå af 3-7 bestyrelsesmedlemmer incl. formanden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, regnskabsansvarlig og sekretær.

Alle Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er forslaget forkastet.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle henseender, herunder overfor kommune, leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere med flere.

Bestyrelsen fører protokol.

10. Tegningsregler og fuldmagter

Formanden, næstformanden og den regnskabsansvarlige kan, bortset fra nedenstående undtagelser, hver for sig aftalemæssigt og økonomisk tegne foreningen.

Ved indgåelse af leasingaftaler, optagelse af lån eller kreditter, pantsætning af aktiver, indgåelse af lejeaftaler, forpagtningsaftaler, køb af løsøre og andre aktiver med værdi på mere end 40.000,00 tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Ved indgåelse af aftaler med lønnede eller ulønnede ledere og trænere skal kontrakten underskrives af minimum et bestyrelsesmedlem og den regnskabsansvarlige skal orienteres.

Det regnskabsansvarlige bestyrelsesmedlem har fuldmagt til alene at disponerer over foreningens konti.

11. Hæftelse og ansvar

Foreningen hæfter for de aftaler, der indgås på foreningens vegne.

Foreningen er forpligtiget til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

12. Non-amatørafdeling

Under Slagelse Boldklub & Idrætsforening kan der etableres en non-amatørafdeling med selvstændig økonomisk ansvar og hæftelse.

Etablering kan finde sted når det ønskes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

13. Foreningens opløsning

Bestemmelse om forenings opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og er kun gyldig, såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Undtagen ovenstående er hvis foreningen går konkurs, hvilket medfører at foreningen automatisk opløses.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele et almennyttigt formål, der besluttes på selv samme generalforsamling.

Vedtægter godkendt på generalforsamling tirsdag 28. februar 2017.