Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling d. 20 Februar 2019 kl. 18.30 i Klubhuset.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Jævnfør vedtægternes punkt 7, indkaldes der med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt meddele deres kandidatur til den siddende formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere jf. liste på foreningens hjemmeside på datoen for generalforsamlingen, samt opstillede kandidater til den kommende bestyrelse.

 

 

Forslag til ændringer af vedtægter:

Forslag 1)
Punkt 7.

“Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere jf. liste på foreningens hjemmeside på datoen for generalforsamlingen, samt opstillede kandidater til den kommende bestyrelse. “

Forslås ændret til:

“ Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse, aktive medlemmer over 18 år og foreningens trænere og holdledere på datoen for generalforsamlingen, samt opstillede kandidater til den kommende bestyrelse. “
Forslag 2)
Punkt 9.

“Bestyrelsen kan bestå af 4-7 bestyrelsesmedlemmer incl. formanden.”
Ændres til:
“Bestyrelsen kan bestå af 3-7 bestyrelsesmedlemmer incl. formanden.”

Forslag 3)

Punkt 9.
“Alle Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år adgangen.”

Ændres til:

“Alle Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.”